International Global order Organization - "The new world order..."


Başlatan INT Global order Organization, 02 Ekim 2021, 01:11:49
Okunma sayısı 26015 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Michael Crossbay 2 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 09 Ocak 2022, 01:25
Toplam oynama: 0 gün, 3 saat


Misyon

Küreselleşme ya da globalleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Küreselleşme kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece sosyolojinin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson şöyle demştir: "...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın "birleşik" hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir


Ekonomik küreselleşme

Ekonomik faaliyetlerin uluslararası nitelik taşıması yeni bir olgu değildir. Bazı mallar yüzyıllar boyunca uluslararası ticarette önem taşı­mıştır. Ticaretin bu uluslararasılaşmasının boyutu, Avrupa'da sanayileşmenin 18. yüzyılda yayılmasıyla çok hızlanmıştır. Yine de yakın dönemlere kadar üretim sürecinin kendisi öncelikle ulusal ekonomiler ya da bunları birleştiren kesimler içinde örgütlenmiştir. “Uluslararası ti­caret önceleri ham maddeler ve günlük gereksinim maddeleri ile tekil ulusal ekonomilerde üretilmiş ürünlerin değişimi olarak gelişmiştir. Üretim anlamında fabrika, firma ve sanayi, özünde ulusal olgulardı.

Sermaye birikiminin tüm dünyada ilerlediği bir dünya ekonomisi, en azından 16. yüzyıldan beri Batı'da var olmuştur. Küresel bir ekonomi ise biraz farklıdır: bu, gerçek ya da seçilen bir zamanda tüm gezegen ölçeğinde tek birim olarak işleme kapasitesindeki bir ekonomi­dir. Kapitalizm daima zaman ve mekân sınırlarını aşmaya çalışarak durmaksızın yayılmayla karakterize edilmesine karşın, dünya ekonomi­si, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sağladığı altyapı temelinde ve hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların uygulamaya koyduğu dev­let denetiminin kaldırılması ve serbestleştirme politikalarının sonuç ve­rici desteğiyle, 20. yüzyılın geç dönemlerinde gerçekten küreselleşmiştir. Ekonomideki her şey küresel değildir yine de dünya ekonomi­sinin küreselleşmiş çekirdeklerinin iyi işlemesine bağlı olarak, küresel bir ekonominin oluştuğu savunulabilir. Bu küreselleşmiş çekirdek mali piyasaları, uluslararası ticareti, ulus-ötesi üretimi ve bir ölçüde de bilim ve teknolojiyi ve uzmanlaşmış iş gücünü kapsamaktadır. “Küresel eko­nomi, gezegen ölçeğinde bir birim olarak çalışan kurumsal, örgütsel ve teknolojik kapasitesi olan bir ekonomidir.

Dünya ekonomisinin doğası, özellikle 1950'lerden bu yana çarpıcı şekilde değişmiştir. Ulusal sınırlar artık üretim sürecinin ülkeler arasın­da geçişkenliğine engel olarak davranamamıştır. Giderek sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu sürecin etkisi çok geniş ölçeklidir. Artık her biri­miz, küresel ekonomik sistemin içine babalarımız ve dedelerimizden da­ha çok çekilmiş durumdayız. Geçmişte kuşkusuz coğrafi uzaklık güçlü bir yalıtım etkisi yaparken artık, eğer kaldıysa, birkaç sanayi dalı ulus­lararası rekabete karşı “doğal koruma” altındadır. Buna karşılık, gü­nümüzde giderek daha az sayıda sanayi dalı, yerel, bölgesel hatta ulusal pazarlara yönelmektedir: Ekonomik faaliyetlerin giderek büyüyen bir bölümü sadece küresel bağlamda anlam taşımaktadır. Bu nedenle, gü­nümüzden 100 yılı aşan zaman önce sadece nadir ve egzotik ürünler ve bazı temel ham maddeler gerçek uluslararası ticarete konu oluyorken, günümüzde nerdeyse her şeyin küresel ticaret içinde kapsandığı görülmektedir. Ulusal sınırlar içine kapanmak yerine, ulusal sınırlara karşı giderek karmaşıklaşan üretim örgütlenmesi nedeniyle, ürünleri gerçek kökenim saptamak çok güç olabilmektedir

Bu bağlamda ekonomik küreselleşme; ülke ekonomilerini birbirin­den ayıran gümrük duvarları, tarifeler, kotalar ve sermaye kısıtlamaları gibi engellerin giderek azaltılması ile malların, hizmetlerin, iş gücünün ve sermayenin ülkeler arasında daha hızlı ve daha kolay dolaşabilir hale gelerek dünyanın ekonomik olarak bütünleşmesini ifade etmektedir. Küreselleşen dünyada firmalar yalnızca iç piyasaya değil, dünya pazarı­na dönük üretim yapmakta; maliyet avantajı olan bölgelere üretimin çe­şitli aşamalarını taşımakta; esnek üretim, esnek zamanlı çalışma, sıfır hatalı üretim, tam zamanında teslim, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, daha uzun garanti süresi, ürün iadesi hakkı, sanal ortamda yardımlaşma ve evden üretime katılma gibi yeni yöntemler ekseninde üretim, dağıtım ve pazarlama işlevlerini yeniden organize etmektedir­ler. Diğer bir tanımla; Ekonomik küreselleşme, Çok Uluslu Şirketlerin sınırlar ötesi değer zincirleri ile belirginleşen üretim faktörleri, ara mal­lar ve nihai mal piyasalarının artan seviyede entegrasyonunun öncülük ettiği prosesler setidir.

Ekonomik küreselleşme, ayrı ulusal ekonomilerin bütünleştiği bir dünya ekonomisinin içine dönüşümün süreci ve artan ekonomik entegrasyon prosesi olarak da tanımlanabilir. Richard Lipsey, küreselleşen ekonomiyi “hem finansal hem de birçok bireysel ülkenin, ekonomilerinin üretim ve finansal sektörlerinin artan şekilde bütünleşmesi olarak tarif etmektedir.

Finansal Küreselleşme

20. yüzyıl siyaset, toplum, teknoloji ve ekonomi alanlarında meydana gelen yoğun değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak önceki yüzyıllara göre çok daha hareketli geçmiştir. Uluslararasındaki karşılıklı bağımlılık, bu yüzyılın özellikle ikinci yarısında oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştır. “Bu gelişmenin altında yatan temel nedenler, bir ba­kış açısı ile analiz edildiğinde, iki gruba ayrılabilir. Birincisi, teknolojik, sosyal ve kültürel değişmeler uluslararasındaki ekonomik farklılıkları azaltmış, ulaştırma ve iletişim alanlarındaki gelişmeler, sermaye, bilgi, mal ve hizmet dolaşımım kolay, hızlı ve ucuz hale getirmiştir. İkinci te­mel neden ise, önceleri mevcut olan, uluslararasındaki sınır ötesi ticaret ve sermaye hareketlerini sınırlayan, hatta yasaklayan düzenlemelerin büyük ölçüde gevşetilmesi ve azaltılması, özellikle gelişmiş ülkeler ara­sında hemen hemen ortadan kaldırılmasıdır.

Sermaye piyasaları küresel anlamda karşılıklı bağımlıdır ve serma­ye, tarihte ilk kez gerçek zamanlı çalışan, küresel anlamda bütünleşmiş mali piyasalarda, gece-gündüz yönlendirilir. Tüm dünyada, elektronik devrelerde saniyeler içinde milyarlarca dolar değerinde iş gerçekleşir. Yeni enformasyon sistemleri ile iletişim teknolojileri sermayeye, eko­nomiler arasında çok kısa süre içinde dolaşma olanağı sağlar. Sermaye, tasarruf ve yatırımlar dünya ölçeğindedir.

Bu bağlamda 1980'li yıllarda uluslararası sistemde meydana gelen yeniden yapılanmanın bir uzantısı olarak önem kazanan ve çok yönlü bir etkiye sahip küreselleşmenin ekonomik boyutunun bir diğer ayağını oluş­turan (birinci ayak üretimin küreselleşmesi) finansal küreselleşme; ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, finans piyasaları­nın çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete açılması, piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması, uluslararası sermaye akımlarının artması ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların finans piyasalarındaki rollerinin artması" şeklinde tanımlanmaktadır. Dikkat edilirse finansal küreselleşme, küreselleşmenin hem bir parçası hem de küresel­leşmeyi hızlandıran önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Nitekim finansal piyasaların bütünleşmesi ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonu­cunda faiz ve kur dalgalanmalarına imkân tanınması üretimin küresel­leşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Para artık hiçbir kural tanımaksızın uluslararası bir finansal gazino gibi bütün dünyayı 24 saat kesintisiz dolaşmaktadır. Finansal Sermaye bugün çağdaş uluslararası sistemin merkezi yapısal öğesi olmuş ve bir rantiyer rejimi yaratmıştır.

Kültürel Küreselleşme
Küreselleşme; ticaret, yatırım ve sermayenin dünya ölçeğinde bir serbestiyete sahip olmasını gerektirmekte olup, bunun başarılabilmesi için dünyanın diğer toplumlarındaki "kapalı" yapının yıkılması zorun­ludur. Bu sürecin hem sosyal ve kültürel, hem de doğrudan devlet yapı­lanması anlamında siyasal boyutu da vardır. Ülkelerin dünya ile bütün­leşmesi olan küreselleşme, güçlü ülkeler açısından başka, zayıf olanlar açısından başka anlamlar ve sonuçlar taşır. Ticaret, üretim ve paranın küresel dolaşımı için ulusal sınırlar geçişken olmalıdır. Bütün bunlar, ancak açık toplumlar arasında olabilir. Modern çağların erdemli top­lum yapısı olarak sunulan, gerçekten de genel ilkeleri itibariyle insanlı­ğın bir kazanımı olarak görülmesi gereken, ama aynı derecede sorgu­lanmaya da muhtaç olan "açık toplum" olgusu, ancak tüm toplumların kendi iç düzenlerini demokrasi, hukuk, insan haklan gibi kavramları gerçekleştirecek şekilde düzenlemeleriyle gerçekleşebilir. “Dolayısıyla kü­reselleşme sırf ekonomik alanla sınırlı kalmazdı ve kalmadıda; siyasal, sosyal ve kültürel dokular da yeniden belirlenmektedir. Kültür kavramı da bu gelişmelerin etkisiyle, geçmiş dönemlerden daha yoğun bir tartış­ma alanı olmuştur. Çünkü ekonomi ve siyasi yapı, kültürelleştiği ölçü­de; yani ikisi arasındaki alışveriş sembolik olarak gerçekleştirildiği süre­ce küreselleşebilir. Kültürel alandaki küreselleşmenin boyutu ekonomik ve siyasi alanda yaşanandan daha büyüktür.

Kültür, küreselleşmenin merkezinde yer alan bütün bir karmaşık alıp verme sürecinin asli bir yönüdür. Küreselleşme, etkilediği yerlerdeki bireylerin çoğu için günlük yaşamı sürdürme biçimine farklı seçenekler getirmekte, anlamlandırmakta ve yorumlamakta ve değiştir­mektedir. Kısacası, küreselleşme hem günlük yaşamı sürdürme, hem de yaşamın anlamını yorumlama biçimlerinde değişiklikleri içermektedir. Üstelik kültürel küreselleşmenin ve ona verilen yerel tepkilerin ardında­ki güçler ve yol açtığı etkiler hem mikro-bireysel, hem de makro- kurumsal düzeyde gözlemlenebilmektedir.

Ayrıca kültürün dille sıkı bir bağlantısı vardır. Dil pekiştirci ve birleştiricidir. Dünya geneline yayılmış kültürel çekicilik, İngilizce'nin uluslarara­sı iletişim dili olarak hızla yayılmasıyla kolaylaştırmıştır.

Politik Küreselleşme
Politik küreselleşme kısaca dünya üzerinde siyasi ilişkilerin yoğunlaşması ye genişlemesi sürecini ifade eder.

Küreselleşme ile birlikte demokrasi, insan haklan, özgürlük, çevre­nin korunması gibi temel değerler evrensel nitelik kazanırken, ulus-devlet de; demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katılım, esneklik, hesap verilebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında yeniden şekillenmeye zorlanmaktadır.

Bu küreselleşme ortamında hükümet edenler üç konuda değişim ile karşı karşıyadırlar. Bu değişen koşullar şöyle sıralanabilir.


1- Yönetimin coğrafi boyutu giderek artan ekonomik ve sosyal bütünleşme sonucu değişime uğramıştır. Devlet yönetiminde karar alıcı ve uygulayıcıların kamu çıkarlarının hayata geçirilmesi ve özel çıkar çelişkisi arasındaki gerilim çoğu zaman ülke sınırlarını aşmaktadır.

2- Zaman faktörü, siyasi kararları hayata geçirenler için daha duyarlı bir etken haline gelmiştir. Günün her dakikasında işlem yapan finans pazarları ve medya, hem uluslararası örgütlere hem de devletlere karar alabilmek için çok az zaman ve fırsat tanımaktadır. Buna karşılık bürokratik yapı devasa değişimleri uyarlamak amacıyla kendini çok az yenileyebilmiştir. Bu bağlamda bürokrasi etkili ve geleceği belirleyebilecek vizyon içeren kararlar alabilecek donanımdan mahrumdur.

3- Siyasi kararların karmaşıklığı gittikçe artmaktadır. Devletler ve uluslararası örgütler ürettikleri kararların bürokrasi ve hiyerarşik yapılar içinde kaybolma riskini hesaba katmak durumundadırlar. Ticarete ilişkin sorunlar hakkında alman kararların derin ekonomik, çevresel, sosyal ve güvenlik alanında yansımalarının olacağı göz önüne alınmalıdır. Gen teknolojilerine ilişkin öngörülmesi güç olası sorunlar küresel gündemin maddeleri arasındadır. Problemler karmaşıklaştıkça rizikolar da artmakta dolayısıyla kararların yol açacağı sonuçları öngörmek zorlaşmaktadır.

Geçmişte dinlerin ve imparatorlukların siyasal bütünleşmeye dönük savaşlarla çeşitli faaliyetler içerisinde olduğu, bu bağlamda tarih boyunca birçok dünya devleti olarak adlandırılan imparatorlukların olduğu bi­linmektedir. Mekedonya'lı İskender'in kurduğu geniş ve merkeziyetçi imparatorluk, "küreselleşmeye başlayan, yeryüzünün ilk habercisidir".

Diğer taraftan, modern ulus-devlet sisteminin kökeni Avrupa'da 17. yüzyıldaki siyasi gelişmelere kadar gitmektedir. 1648'de Westfalya Barış Antlaşması, Avrupa'nın büyük güçleri arasında Protestan Reformasyon dönemini izleyen büyük din savaşlarını sona erdirmiştir.

Siyasal küreselleşme, "geleneksel devlet egemenliğine dayalı ulus- devlet çerçeveli uluslararası ilişkiler anlayışım sarsarken güvenlik, barış ve demokrasi gibi ortak değerler, devletlerarası ilişkileri aşarak küresel çapta önem kazanan olgular haline gelmiştir

Organizasyonun Kuruluşu ve Amacı;

Demokrasi veya Monarşi farketmeksizin uçtan uca günümüz ülkelerinin ortak sorunu haline gelmiş ekonomik çöküş, yoksulluk, fakirlik ve ırkçılık olmak üzere bu üç ana etmeni ortadan kaldırmak üzerine tekillik bağlamı amacıyla M*** tarafından 1965 yılında kurulmuştur.Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Michael Crossbay 2 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 09 Ocak 2022, 01:25
Toplam oynama: 0 gün, 3 saat
Alıntı yapılan:  

Etkin Olunan Bölgeler;Küresel düzeyde ilerleyip, işlevlerini gerçekleştirmesi ve yaşanan durumları göz önüne getirip takibini sıkı yapabilmesi ve bu takipleri hızlı yürütebilmesi adına bir çok kıtada veri merkezi bulunmaktadır. Ana merkezi Amerika Birleşik Devletirleri'nde bulunmakta olup bilinen tarafıyla İngiltere, Hindistan, Rusya ve Avusturalya olmak üzere bir çok ülkede veri merkezi ve 25.000 rakamını geçik çalışan ve fedaiye sahip olmaktadır. Bu oluşuma dahil olan kişiler bilim, ticaret, sanayi endüstrisi, nükleer faaliyet, resmi devlet kurumları, istihbari kurumlarda yer alıp her konuda bilgi sahibi olmakla birlikte her girdinin verisini tutmakla yükümlülerdir.


Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Michael Crossbay 2 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 09 Ocak 2022, 01:25
Toplam oynama: 0 gün, 3 saat
Alıntı yapılan:  

Kadro;Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Michael Crossbay 2 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 09 Ocak 2022, 01:25
Toplam oynama: 0 gün, 3 saat
Alıntı yapılan:  

Entrance to the center.Alıntı yapılan:  
Alıntı yapılan:  

Alıntı yapılan:  
Yaklaşık bir hafta önce vekil sözcüsünün kızı okul bahçesinde hunharca katledilmişti, durumdan haberdar olan IGOO yönetimi ve Alberich hemen harekete geçti ve durumla ilgili araştırma yapmaya başladı. Kızı öldüren kişinin ortadoğulu bir terörist olduğu ortaya çıkınca çözülemeyen şeyler bir anda gün yüzüne çıkmaya başladı, günlerdir istihbarat ile birlikte çalışan Sergey sonunda teröristin bir grup mülteciyle ülkeden kaçmaya çalıştığı bilgisine edindi. Ve anında yola koyuldu.


Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Charles Blanchard 18 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 10 Aralık 2021, 01:24
Toplam oynama: 64 gün, 22 saat
Birlik: ******ard
Hayırlı olsun biladerim

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Conroy Jenkins 19 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 28 Ocak 2022, 17:09
Toplam oynama: 98 gün, 11 saat
Birlik: (Yok)
Dönem II - Eylül Santosu yeni oyun bahçesine çevirir...

Başarılar..

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Silvio Silvestro 20 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 29 Ocak 2022, 14:20
Toplam oynama: 96 gün, 8 saat
Birlik: ****** ***usu
Başarılar Eylül'üm. :heart:

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Steve Westen 26 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: Oyunda
Toplam oynama: 112 gün, 10 saat
Umarım istediğin yerlere ulaşırsın.

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Ricardo Gutierrez 23 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: 18 Aralık 2021, 19:28
Toplam oynama: 100 gün, 17 saat
Birlik: *CNG
la eylul cok iyi

Instagram:
Discord:
RockstarTR:
Facebook:
Youtube:
Twitter:
Twitch:
Spotify:
Vince Calderon 31 seviye
Cinsiyet: Erkek
Son giriş: Oyunda
Toplam oynama: 216 gün, 5 saat
Birlik: **CHI
Kolay gelsin